POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Przedstawiamy obowiązujące w Fdirect sp. z o. o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "Rozporządzenie"). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki

Fdirect sp. z o. o.

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź

adres prowadzenia działalności:

ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź

tel. +48 42 252 99 95

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Fdirect sp. z o. o. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 1. wykonania umowy, m.in. realizacji i obsługi zamówień, rozliczeń, komunikacji w sprawie realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).
 2. realizacji obsługi reklamacji i skarg (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia).
 3. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów Fdirect sp. z o. o. będzie przetwarzać w szczególności:

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Otrzymaliśmy następujące dane dotyczące Pana/Pani bezpośrednio od Pana/Pani.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fdirect sp. z o. o. tj. biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, hostingodawca, operatorzy płatności internetowych, organy nadzorcze takie jak Urząd Skarbowy / ZUS, podmiotom świadczące usługi z zakresu usług IT, dostawca poczty elektronicznej i usług telekomunikacyjnych, usług analizy ruchu w serwisach, analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Administrator korzysta z usługi Google Analytics i Facebook Pixel, w celu analizy ruchu w sieci internetowej, zbierania i analizy danych dotyczących zachowania osób korzystających z Aplikacji lub stron Administratora. Analiza ruchu w sieci wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz celów marketingowych.

Zgodnie z określonymi funkcjonalnościami Google Analitycs również piki „cookies” i zawarte w nich dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a dane w nich zawarte również służyć profilowaniu.

Operatorem usługi Google Analytics jest spółka Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351 z siedzibą w USA.

Operatorem usługi Facebook Pixel jest spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA („Facebook”).

Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych związanych z korzystaniem z informacji zbieranych przez Google Analytics i Facebook PIxel oraz na przetwarzanie tych danych przez firmę Google i Facebook, a także może uniemożliwić takie działania, zgodnie z funkcjonalnościami tych usług.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy. W przypadku ich nieprzekazania konsekwencja jest brak możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia usług z tytułu zawarcia umowy.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

 2. sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o. o. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

 3. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o. o. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fdirect sp. z o. o.
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o. o. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Fdirect sp. z o. o. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • Fdirect sp. z o. o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fdirect sp. z o. o. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o. o. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Fdirect sp. z o. o. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa, maksymalnie przez okres 6 lat. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

Fdirect sp. z o. o.

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

Nr tel. 42 252 99 95

e-mail: biuro@foxfoto.pl

10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari