Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki Foxfoto s.c. Marcin Wieloch, Michał Włodarczyk z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy: 94-227 tel. 422529995

 

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

FOXFOTO s.c. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

a)      realizacji obrotu handlowego;

b)      komunikacji;

c)      działań marketingowych i promocyjnych;

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez FOXFOTO s.c. stanowi

art. 6 ust. 1 lit. a) ; b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zgoda, wykonanie umowy lub realizacja złożonego zamówienia).

 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów FOXFOTO s.c. będzie przetwarzać w szczególności:

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Otrzymaliśmy wymienione wyżej dotyczące Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani.

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz FOXFOTO s.c. tj. biuro rachunkowe, firmy kurierskie, hostingodawca, operatorzy płatności internetowych, oraz organy nadzorcze takie jak Urząd Skarbowy / ZUS.

 

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy.

W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia

usług z tytułu zawarcia umowy.

 

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a)      dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

b)      sprostowanie - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

c)      usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega FOXFOTO s.c.

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

d)      Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający FOXFOTO s.c. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- FOXFOTO s.c. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FOXFOTO s.c. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

e)      przenoszenie danych  - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f)       wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych.

g)      sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez FOXFOTO s.c. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.

 

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa, maksymalnie przez okres 6 lat.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

Nr tel. 42 252 99 95 e-mail: biuro@foxfoto.pl

 

10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

 

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari