Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fdirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Foxfoto Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch s.c.) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy: 94-227 tel. 422529995

 

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Fdirect sp. z o.o. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

a) wykonania umowy, m.in. realizacji i obsługi zamówień, rozliczeń, komunikacji w sprawie realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

b) realizacji obsługi reklamacji i skarg (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia).

c) analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności
i świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a.       świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b.       obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(`).

c.       w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

e) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów Fdirect sp. z o.o. będzie przetwarzać w szczególności:

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Otrzymaliśmy następujące dotyczące Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani.

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fdirect sp. z o.o. tj. biuro rachunkowe, firmy kurierskie, hostingodawca, operatorzy płatności internetowych, organy nadzorcze takie jak Urząd Skarbowy / ZUS, podmiotom świadczące usługi z zakresu usług IT, dostawca poczty elektronicznej i usług telekomunikacyjnych, ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o.

 

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy.

W przypadku ich nieprzekazania konsekwencja jest brak możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia

usług z tytułu zawarcia umowy.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a)         dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

b)         sprostowanie - może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

c)         usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fdirect sp. z o.o.

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

d)         Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Fdirect sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- Fdirect sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fdirect sp. z o.o. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

e)         przenoszenie danych - może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f)          wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

g)         sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Fdirect sp. z o.o. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.

 

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa, maksymalnie przez okres 6 lat.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

Fdirect sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

Nr tel. 42 252 99 95 e-mail: info@fdirect.pl

 

10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

 

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari